Scroll Top

Gizlilik politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI
1

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen çerçevede işlenmektedir.

1-) KiŞiSEL VERiLERiN İŞLENMESi VE İŞLEME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından;

• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirket yetki ve temsil süreçlerinin yürütülmesi,
• Yönetim süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

2-) KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

1. maddede tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği belirtilen kişisel verilerinizden;
• Sağlık verileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri açık rıza alınması,
Diğer kişisel verileriniz ise,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak ilgili formun doldurulması, ilgili formun oluşturulması, işlem sırasında alınan fiziki bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi aracılığıyla; posta yoluyla iletilmesi, elden teslim edilmesi, görüntü kaydının alınması ve elektronik sistem üzerinden iletilmesi yoluyla manuel ve otomatik olarak işlenmektedir.

3-) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Kişisel verileriniz,

• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

4-) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

5-) VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI:
• ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş., kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun olarak korumaktadır.
• Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
• Kanun kapsamındaki taleplerinizi, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.’ye yazılı olarak posta aracılığıyla veya info@ilgin.com.tr adresine elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.